Mikołaj Czyż
Psychoterapia i Warsztaty
20 09 2012

O sile i słabości warsztat dla mężczyzn

Temat siły i słabości jest stereotypowo „przyklejony” do męskości. Od mężczyzn oczekuje się, że będą silni.

Ale czym jest siła dla cie­bie? Jak się prze­ja­wia albo nie przejawia w twoim życiu? Czym wła­ści­wie jest jej brak? Czy chciałbyś jej wię­ce­j? Kiedy masz jej wy­star­cza­ją­co dużo?

Ten mi­ni-warsz­tat jest wpro­wa­dze­niem do tematyki ar­che­ty­po­wych za­gad­nień, które są czę­ścią bycia męż­czy­zną.

O czym?

Jest to warsz­tat o prze­ja­wach, trud­no­ściach i sa­tys­fak­cji do­ty­czą­cych te­ma­tu siły i sła­bo­ści. W jego trak­cie bę­dzie­my mówić o kul­tu­rze, ale też – i przede wszyst­kim – bę­dzie­my po­szu­ki­wać in­dy­wi­du­al­nych zna­czeń i in­spi­ra­cji w tym ob­sza­rze.

Warsz­tat za­wie­ra część teo­re­tycz­ną o tym, jak siła i sła­bość mogą być ro­zu­mia­ne w po­dej­ściu psy­cho­lo­gii pro­ce­su, oraz część „la­bo­ra­to­ryj­ną”, w cza­sie któ­rej uczest­ni­cy mają oka­zję zdo­by­wać wie­dzę, od­kry­wać i badać swoje do­świad­cze­nia, moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z tym te­ma­tem. Oczywiście uczestnictwo w dyskusji i proponowanych ćwiczeniach jest w pełni dobrowolne.

Dla kogo?

Za­ję­cia prze­zna­czo­ne są dla męż­czyzn, któ­rzy chcą po­szu­ki­wać sensu swo­ich i wspól­nych do­świad­czeń wokół siły i sła­bo­ści; dla tych, któ­rzy w tym ob­sza­rze prze­ży­wa­ją trud­no­ści lub chcą zweryfikować dłu­go­trwa­łe prze­ko­na­nia.

Po co?

Celem jest zwięk­sza­nie wie­dzy uczest­ni­ków i pro­wa­dzą­ce­go o tym, jak prze­ja­wia­ją się siła i sła­bość, co jest w nich trud­ne­go i dla­cze­go. Dużo uwagi po­świę­co­ne zo­sta­nie prak­tycz­ne­mu ko­rzy­sta­niu i roz­po­zna­wa­niu siły w swoim życiu.

Warto podkreślić, że nieświadome korzystanie z siły i brak kontaktu z własną słabością pełnią kluczową rolę w tworzeniu sytuacji nadużyciowych, zarówno względem innych, jak i samego siebie.

Serdecznie zapraszam do wspólnych poszukiwań!


Miejsce: ul. Filtrowa 69 m 13, Warszawa >
Czas: 6 października, niedziela, g. 11-14, 2013
Cena: 0 zł (w ramach POP Kreacji)
Kontakt: Mikołaj Czyż, [email protected] >
Superwizja: Kate Jobe

Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsca

Zobacz inne warsztaty lub – jeśli chcesz otrzymać wiadomości o kolejnych edycjach i nowych seminariach – zapisz się na newsletter >

Partnerzy medialni Festiwalu Psychologii Procesu POP Kreacje, w ramach którego odbywają się zajęcia:

partnerzy-pop-kreacja